Αίτημα προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ύδρας (30/08/2017)
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ύδρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 19/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το αίτημα που θα υποβληθεί θα αφορά την κάλυψη των παρακάτω θέσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες είναι ιεραρχημένες ως προς τον βαθμό αναγκαιότητας:

α/α ΝΕΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ
1 Πέντε (5) θέσεις ΔΕ οδηγών
2 Πέντε (5) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας
3 Μία (1) θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων
Τα προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 του Ν.4368/2016.

http://fonitisydras.com/info/dhmotika/item/2411-aithma-proslhpsewn-taktikou-proswpikou-tou-dhmou-ydras


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr