ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας (10/09/2019)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ


Απόσπασμα εκ του πρακτικού της υπ’ αρ. 1ης/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας

ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας.

Σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας, ύστερα από την υπ’ αρ. 2782/27-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραμήτσου Εμμανουήλ που έχει εκλεγεί λαμβάνοντας τις περισσότερες ψήφους από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Κουκουδάκη Γεωργίου διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραμήτσο Εμμανουήλ, πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών, παραβρεθήκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη και ονομαστικά οι:

Προεδρεύων: Καραμήτσος Εμμανουήλ
Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Μαυρομάτη Αναστασία, Μαραγκού, Αικατερίνη, Κάτσικα Μαρία, Ράππας Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος, Αναστάσιος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Παναγιούλα, Τσαγκάρης Αριστείδης, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Τσακίρης Εμμανουήλ και Κεχαγιόγλου Ελευθέριος.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη Δημοτική Υπάλληλο κ. Καλλιόπη Δηλαβέρη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 06.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, θα προταθεί ο Πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη.

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου Δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε το μέλος της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αναδείξει τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως ενημέρωσε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του Προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων και μετά την ολοκλήρωσή της, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:

1. Υποψήφιος Πρόεδρος η κ. Μαυρομάτη Αναστασία
2. Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Τσαγκάρης Αριστείδης και
3. Υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Μαρκαντώνης Παναγιώτης.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος ενημέρωσε ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι η υποψήφια Πρόεδρος κ. Μαυρομάτη Αναστασία έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα δέκα (10) θετικές ψήφους και δύο (2) λευκά . Επισημαίνεται ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κεχαγιόγλου Ελευθέριος δήλωσε ότι θα απέχει από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία και αρνήθηκε να ψηφίσει.

Ακολούθως, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Τσαγκάρης Αριστείδης έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα δώδεκα (12) θετικές ψήφους και ένα (1) λευκό.

Τέλος, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι ο υποψήφιος Γραμματέας κ. Μαρκαντώνης Παναγιώτης έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα δώδεκα (12) θετικές ψήφους και ένα (1) λευκό.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (01.09.2019 έως 06.11.2021) της τρέχουσας δημοτικής περιόδου οι κάτωθι:

α) Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Μαυρομάτη Αναστασία,
β) Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Τσαγκάρης Αριστείδης και
γ) Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μαρκαντώνης Παναγιώτης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Προεδρεύων
Καραμήτσος Εμμανουήλ

Οι Σύμβουλοι
Μπελεγρής Ιωάννης
Μαυρομάτη Αναστασία
Μαραγκού Αικατερίνη
Κάτσικα Μαρία
Ράππας Παναγιώτης
Σωτηρόπουλος Αναστάσιος
Αναστόπουλος Κωνσταντίνος
Δασκαλάκη Παναγιούλα
Τσαγκάρης Αριστείδης
Μαρκαντώνης Παναγιώτης
Τσακίρης Εμμανουήλ
Κεχαγιόγλου Ελευθέριος