ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη ναϊφ τέχνη στην Υδρα (21/09/2018)

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μόλις έχει τελειώσει, αφήνοντας πίσω του τα τραγικά του αποτελέσματα. Στην κατεστραμμένη Γερμανία, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν στο σκοτάδι, ίχνη ελπίδας και επιβίωσης για το μέλλον. Το ζεύγος Anne και Richard Rohlf , θύματα του πολέμου και αυτοί , βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον και ιδρύουν μαζί με τους αδελφούς Braun , με σκληρή δουλειά και όραμα την πρώτη στον κόσμο βιομηχανία ξυριστικών μηχανών BRAUN με έδρα την μεταπολεμική φτωχή πόλη τής Γερμανίας Walldürn. Δίνουν σε εκατοντάδες οικογένειες μία νέα ευκαιρία να πατήσουν στα πόδια τους και να ονειρευτούν με αισιοδοξία το μέλλον.

Προσφέρουν συνεχώς στους ασθενέστερους κατοίκους της περιοχής, βοήθεια με αδιάκοπο ανθρωπιστικό έργο, Ιδιαιτέρως στις ευαίσθητες ηλικίες των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και υποστηρίζοντας ταλαντούχους καλλιτέχνες της περιοχής, κυρίως μέσω του κοινωφελούς ιδρύματος " Richard & Anne Rohlf Stiftung ". Ταυτόχρονα μαγεύονται από την τέχνη η οποία καθαρίζει την σκόνη και την ρουτίνα της καθημερινότητας, κάνοντας τον άνθρωπο να ξεχνάει τα προβλήματά του, να βλέπει την ζωή πιο καθαρά, χαρίζοντάς του ομορφιά, ηρεμία, ευτυχία, γαλήνη και αισιοδοξία. Τους μαγεύει ο Αμερικανός Alexander Calder ( *1898 - +1976 ) “ ο πρόδρομος της κινητικής τέχνης “ διάσημος για τα τρισδιάστατα κινούμενα γλυπτά του και την ζωγραφική του. Ο Ισπανός Antoni Tapies ( *1923 - +2012 ) “ ο ποιητής της ύλης “ που πειραματίστηκε με διάφορα υλικά εντάσσοντας στα έργα του τα “απόβλητα του πολιτισμού “ όπως ο ίδιος έλεγε, σπάγκους, κουρέλια , άχυρα, χώμα, χαρτιά. Ο Ισπανός Joan Vila Casas ( *1920 - +2007 ) ο σημαντικός εκπρόσωπος της αφηρημένης τέχνης της δεκαετίας του ‘50.

Ο Ούγγρος Victor Vasarely ( *1906 - +1997 ) με την κινητική τέχνη , την “ αναπαράσταση της κίνησης και του χρόνου σε επίπεδες επιφάνειες” . Ο Γερμανός γλύπτης με το ατσάλι και το γυαλί Victor Bonato ( *1934 ). Η Γερμανίδα γλύπτρια με τα ατσάλινα γλυπτά Gertrude Reum ( *1926 - +2015 ) , κ.α. Η μεγάλη αγάπη της Anne και του Richard Rohlf εστιάζει στην Ναΐφ Τέχνη και συγκεκριμένα στην μοναδική και ιδιαίτερη τεχνική τού λαδιού στην ανάποδη πλευρά τού γυαλιού που δημιουργεί μια μοναδική και μαγική ποιότητα στην αντανάκλαση. Τους μαγεύουν οι μεγάλοι δάσκαλοι, εκπρόσωποι αυτής της Ναΐφ Σχολής, οι Κροάτες Ivan Generalic ( *1914 - +1992 ) , Dragan Gazi ( *1930 - +1983 ), Ivan Lackovic ( *1932 - +2004 ) , κ.α. Ο Έρωτας για την Ελλάδα και την Ύδρα της Anne ( *1922 - +2018 ) και του Richard ( *1920 - +1979 ) Rohlf δεν θα σβήσει ποτέ.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς να απολαύσετε την Εικαστική Παρουσίαση : “ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΝΑΙΦ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ “ : 28 Έργα , 20 Καλλιτεχνών από 8 Χώρες του Κόσμου .Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν ζουν πιά. Το Φως των Έργων τους θα λάμπει για πάντα στην αιώνια της Τέχνης Ανατολή.
Συλλογή Οικογένειας Δρ. Πάνου Κορωνάκη – Rohlf
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ : 12/09/2018 – 21/07/2019

World War 2 has just ended, leaving tragedy in its wake. Germany is in ruins and people are searching in the darkness for traces of hope and survival for the future. A married couple, Anne and Richard Rohlf, themselves victims of the war, look to the future with optimism and, together with the Braun brothers, establish through hard work and with vision the world’s first ever shaving machine company – BRAUN – in the poor, post-war city of Walldürn in Germany. They give hundreds of families a new opportunity to stand on their two feet and dream of a future with optimism. They constantly help the weakest residents in the area, and make continuous humanitarian contributions, especially to the most vulnerable population groups – young children and the elderly. At the same time they support talented artists of the region, mostly through the ‘Richard & Anne Rohlf Foundation’. They are enchanted by art, which clears away the dust and routine of daily life and helps people forget their problems and see their life more clearly, offering them beauty, calmness, happiness, peace, and optimism. They are enthralled with the American Alexander Calder ( *1898 - +1976 ), “the precursor of kinetic art”, who was famous for his three-dimensional moving sculptures and painting; the Spaniard Antoni Tapies (*1923 - +2012 ), “the poet of matter”, who experimented with various materials, incorporating in his works “the waste of civilization” as he used to call it, string, rags, straw, dirt, papers; the Spaniard Joan Vila Casas ( *1920- +2007 ), an important representative of abstract art in the 1950s; the Hungarian Victor Vasarely ( *1906 - +1997 ) and his kinetic art as “a representation of motion and time on flat surfaces”; the German sculptor Victor Bonato ( *1934 ) with his pieces from steel and glass; the German sculptress Gertrude Reum ( *1926 - +2015 ) with her steel sculptures, etc. Anne and Richard Rohlf are especially fond of naïve art, specifically the unique and particular oil technique on the back of glass, which imbues a singular and enchanting quality on the pieces’ reflections. They are taken by the great masters, representatives of the naïve school of art, the Croatians Ivan Generalic (*1914 - +1992), Dragan Gazi (*1930 - +1983), Ivan Lackovic (*1932 - +2004), and others. Anne (*1922 - +2018) and Richard (*1920 - +1979) Rohlf’s love for Greece and Hydra never faded.

With all our heart we hope you enjoy the Art Presentation: ‘CONTEMPORARY ART MEETS NAÏVE ART IN HYDRA’: 28 Pieces, 20 Artists from 8 Countries of the World. Though most of these artists are no longer with us, the Light of their works will forever shine in the eternal Dawning of Art.
Collection of the Dr. Panos Koronakis – Rohlf family
HISTORICAL ARCHIVE – MUSEUM OF HYDRA : 12/09/2018 – 21/07/2019

Der Zweite Weltkrieg ist gerade vorüber und hat seine tragischen Spuren hinterlassen. Im zerstörten Deutschland suchen die Menschen im Dunkeln nach Spuren der Hoffnung und des Überlebens in der Zukunft. Das Ehepaar Anne und Richard Rohlf, auch sie Kriegsopfer, blickt mit Optimismus in die Zukunft und gründet gemeinsam mit den Gebrüdern Braun, mit harter Arbeit und Vision, die weltweit erste Industrie für elektrische Rasierapparate BRAUN in der armen nachkriegsdeutschen Stadt Walldürn. Sie geben hunderten Familien eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen und mit Zuversicht von der Zukunft zu träumen. Sie bieten den schwächeren Bürgern des Gebiets ständig ihre Hilfe und ein rastloses philanthropisches Werk an, vor allem den besonders sensiblen Gruppen – den Kindern und den älteren Menschen. Zugleich unterstützen sie begabte Künstler der Region, insbesondere durch die gemeinnützige „Richard & Anne Rohlf Stiftung“. Sie werden von der Kunst fasziniert, die vom Staub und der Routine des Alltags befreit, den Menschen seine Probleme vergessen lässt und ihm zu einem klaren Blick auf das Leben verhilft, indem sie ihm Schönheit, Ruhe, Glück, Seelenfrieden und Optimismus schenkt. Alexander Calder ( *1898 - +1976 ) schlägt sie in seinen Bann, der „Vorreiter der kinetischen Kunst“, berühmt für seine dreidimensionalen beweglichen Plastiken und seine Gemälde; der Spanier Antoni Tapies ( *1923 - +2012 ), der „Poet der Stofflichkeit“, der mit verschiedenen Materialien experimentiert und den „Zivilisationsabfall“, wie er selbst sagte, in seine Werke einbezogen hat, wie Bindfaden, Lumpen, Stroh, Erde, Papier; sein Landsmann Joan Vila Casas ( *1920 - +2007 ), ein wichtiger Vertreter der abstrakten Kunst in den Fünfzigerjahren; der Ungar Victor Vasarely ( *1906 - +1997 ) und seine kinetische Kunst als „Wiedergabe von Bewegung und Zeit auf ebenen Flächen“; der deutsche Bildhauer Victor Bonato ( *1934 ) mit seinen Werken aus Stahl und Glas; die deutsche Bildhauerin Gertrude Reum ( *1926 - +2015 ) mit ihren Stahlskulpturen und andere. Anne und Richard Rohlf lieben insbesondere die naive Kunst und konkret die Hinterglasmalerei in Öl, die den Reflexen eine einzigartige und faszinierende Qualität verleiht. Sie werden von den großen Meistern und Vertretern dieser naiven Kunstrichtung bezaubert, den Kroaten Ivan Generalic ( *1914 - +1992 ), Dragan Gazi ( *1930 - +1983 ), Ivan Lackovic ( *1932 - +2004 ) und anderen. Die Liebe von Anne ( *1922 - +2018 ) und Richard ( *1920 - +1979 ) Rohlf zu Griechenland und Hydra wird niemals erlöschen.

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Vergnügen beim Besuch der Kunstausstellung: „DIE ZEITGENÖSSISCHE KUNST TRIFFT IN HYDRA AUF DIE NAIVEN“ : 28 Werke von 20 Künstlern aus 8 Ländern. Die meisten dieser Künstler sind nicht mehr am Leben. Das Licht ihrer Werke wird für immer in der ewigen Morgenröte der Kunst strahlen.
Sammlung der Familie Dr. Panos Koronakis – Rohlf
HISTORICAL ARCHIVE – MUSEUM OF HYDRA : 12/09/2018 – 21/07/2019

La Seconde Guerre mondiale vient de s’achever, laissant derrière elle son tragique sillage. Dans les ténèbres d’une Allemagne en ruines, chacun est en quête d’une étincelle d’espoir en l’avenir et de moyens de survivre. Le couple Anne et Richard Rohlf, lui aussi victime de la guerre, envisage le futur avec optimisme et, fort de cette vision, s’associe aux frères Braun pour fonder, au prix d’un dur labeur, la première usine de rasoirs Braun, établie à Walldürn, petite ville pauvre de l’après-guerre. Ils apportent à des centaines de familles une chance nouvelle de se relever et de rêver à un avenir meilleur. Ils offrent avec constance leur aide aux plus démunis, accomplissent sans relâche leur œuvre caritative en faveur des membres les plus vulnérables de la société qui les entoure, les enfants et les vieillards.
En parallèle, et principalement à travers la fondation d’utilité publique « Richard & Anne Rohlf Stiftung », ils soutiennent les artistes talentueux de la région. Ils sont fascinés par l’art qui dépoussière la routine du quotidien, aide l’homme à oublier ses problèmes, éclaire sa vie, lui offrant beauté, sérénité, bonheur, apaisement, optimisme. Ils sont séduits par l’Américain Alexander Calder (1898-1976), « pionnier de l’art mobile », célèbre pour ses sculptures articulées en trois dimensions et pour sa peinture ; l’Espagnol Antoni Tàpies (1923-2012 ), « poète de la matière » qui expérimente des matériaux divers et intègre à ses œuvres, selon ses propres termes, les « détritus de la civilisation » : bouts de ficelle, chiffons, paille, terre, vieux papiers ; l’Espagnol Joan Vilacasas (1920-2007), représentant significatif de l’art abstrait des années cinquante ; le Hongrois Victor Vasarely (1906-1997) et son art cinétique comme « représentation du mouvement et du temps sur des surfaces planes » ; le sculpteur allemand Victor Bonato (1934-) et ses créations de fer et d’acier ; l’Allemande Gertrude Reum (1926-2015) et ses sculptures en acier, etc.
Anne et Richard Rohlf apprécient notamment l’art naïf et surtout la technique rare et si particulière de la peinture à l’huile sur verre inversé, qui confère un brillant d’une qualité exceptionnelle et magique. Ils aiment les grands maîtres, représentants de cette école naïve, que sont les Croates Ivan Generalić (1914-1992), Dragan Gaži (1930-1983), Ivan Lacković (1932-2004), etc.
L’amour d’Anne (1922-2018) et de Richard (1920-1979) Rohlf pour la Grèce et pour Hydra ne s’éteindra jamais.

Nous espérons de tout cœur que les œuvres présentées sous le titre « L’ART CONTEMPORAIN RENCONTRE L’ART NAÏF À HYDRA » sauront vous toucher. Il s’agit de 28 œuvres, dues à 20 artistes de 8 pays. La plupart de ces artistes ne sont plus. Mais la lumière de leurs créations brillera à jamais à l’Orient éternel de l’art.
Collection de la famille Dr. Panos Koronakis-Rohlf
HISTORICAL ARCHIVE – MUSEUM OF HYDRA : 12/09/2018 – 21/07/2019