Οικονομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών d-oikonomikou@ydra.gov.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ: 22983 - 20210 έως 14 / Φαξ: 22980 - 53539