ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ε. Κουκουδάκη μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Μπελεγρή οι παρακάτω αρμοδιότητες, μαζί με εξουσιοδότηση υπόγραφης σε θέματα που αναφέρονται σε αυτές.

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών) και τις άδειες του προσωπικού.

2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.

3. Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.

4. Είναι υπεύθυνος για θέματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

5. Αναπληρώνει το Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο.

6. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.

7. Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και Ιστοσελίδα).

Α. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Γ. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας.

Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ