Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας 34/2016 (07/03/2016)
Εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 5ης/2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   

Πίνακας αποφάσεων της 19ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 (14/12/2014)
Πίνακας αποφάσεων της 19ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   

Πίνακας αποφάσεων της 19ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 2 (14/12/2014)
Πίνακας αποφάσεων της 19ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   

Πίνακας αποφάσεων της 12ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (03/11/2014)
Πίνακας αποφάσεων της 12ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   

Πίνακας αποφάσεων της 11ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου » (19/10/2014)
Πίνακας αποφάσεων της 11ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου »   

Πίνακας αποφάσεων της 10ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου » (29/09/2014)
Πίνακας αποφάσεων της 10ης-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου »   

     Σελίδες: 1ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr