ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού αποκλεισμού της κυκλοφορίας των πολιτών - Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από το ΚΕΠ (26/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΚΕΠ

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 7542 ΕΞ 2020/ 24/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών μίας Στάσης, τo ΚΕΠ θα λειτουργεί με κλειστή είσοδο και θα παρέχει εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d.ydras@kep.gov.gr) , δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων (2298320260) από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται είτε από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ, είτε εν απουσία του από τον αναπληρωτή του και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης.3. 2020,
Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,
Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με την έκδοση της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α΄) και συγκεκριμένα του μέρους Γ΄ αυτής: «Ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημόσιας διοίκησης», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr), την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (άρθρο εικοστό έβδομο) και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (άρθρο εικοστό όγδοο).

EK TOY ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ