ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (23/12/2018)

Πατήστε παρακάτω για να διαβάσετε την ανακοίνωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ύδρας, για την περίοδο 2018-2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη δύο καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 2 «Παιδί και αθλητισμός»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια Επιλογής

Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 3 της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/13385/1259/891 με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων άθλησης για όλους» (Φ.Ε.Κ. 1774/17-06-2016 τ. Β΄). Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης ημερησίως των επιλεγέντων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθορίζεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη ζήτηση των ωφελούμενων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά.

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΔΥ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας (www.ydra.gov.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά το νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας κατά τις ώρες 9:00-14:00. Πληροφορίες στο τηλ. 2298053365.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΔΥ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ