ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας (06/06/2019)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας », που εδρεύει στον Δήμο Ύδρας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

102

Ν.Π.Δ.Δ.

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας»

Δήμος Ύδρας

   ΔΕ Εισπρακτόρων

     Λιμενικών Τελών

8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 
 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητα .

β) Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας

 
                     

         Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης ( κύρια ή επικουρικά )ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ύδρας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΄Υδρας Τ.Κ. 18040 ΄Υδρα Ν. Αττικής , υπόψη κας Αγγελικής Παρίση (τηλ. Επικοινωνίας : 2298052333.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ύδρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.             

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.ΥΔΡΑΣ

                                                                           ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Σ. Ιωάννης

http://fonitisydras.com/