ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23

5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Ύδρας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.070 κατοίκους.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ύδρας , με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 31-12-2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει καθ΄ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. την κ. Μαρία Κάτσικα του Αθανασίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Κοινωνικής Πολιτικής,

- Υγείας,

- Πολιτισμού,

- Υπεύθυνη για τα αδέσποτα ζώα και τα ιπποειδή,

- Δημοτικού Φωτισμού,

- Παιδικών Χαρών,

- Ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού της αντίστοιχης οργανικής μονάδας

2. την κ. Γεωργία Μαραγκού του Κυριάκου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

- Νομικών Υποθέσεων

- Δημοτικής Περιουσίας

3. τον κ. Μπελεγρή Ιωάννη ( Άμισθος Αντιδήμαρχος)

- Ύδρευσης- Αποχέτευσης

- Πολιτικής Προστασίας

- Καταστημάτων επιχειρήσεων και εμπορίου

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- τους πολιτικούς γάμους

- την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.

4. Τον κ. Μπεράτη Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Αθλητισμού

- Νέας Γενιάς

- Θεμάτων Επιτροπής Ύδρευσης

- Τύπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

- Υπεύθυνος Διοικητικού Προσωπικού

- Εθιμοτυπίας

- Συντονισμού Εκδηλώσεων

Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ