ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Ύδρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.978 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Ύδρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.978 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Mπελεγρή Ιωάννη μεταβιβάζοντας σε αυτόν συμπληρωματικά με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ΄αριθ.573/2021, και τα εξής :

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών) και τις άδειες προσωπικού

2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου

3. Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.

4. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κλπ. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ.Δήμαρχο

5. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

1. Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος

2. Να έχει την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

3. Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες.

4. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες κ.λ.π.

5. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Ύδρας.

6. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας.

7. Την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

8. Την ευθύνη για τις εξωτερικές βλάβες του δικτύου ύδρευσης

9. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών.

10. Την ευθύνη για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης.

11. Την ευθύνη για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και την ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαραγκού Αικατερίνη , μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

1. Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βάσει της παρ.4 του άρ. 58 του Ν. 3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρ. 71 του Ν.3852/2010 (Δημοτικό Κατάστημα, Βιβλία, Αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).

2. Είναι αρμόδια αθλητισμού και νέας γενιάς.

3. Είναι αρμόδια για θέματα παιδείας.

4. Είναι αρμόδια για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, την Δημοτική Σύμβουλο κα. Μαρία Κάτσικα μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

1. Υπεύθυνη για θέματα δημοσίων και διεθνών σχέσεων

2. Υπεύθυνη καταγραφής προβλημάτων καθημερινότητας

3. Υπεύθυνη Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο)

4. Υπεύθυνη για το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

5. Υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου

6. Υπεύθυνη για την επίβλεψη μελετών και έργων περιβάλλοντος- πρασίνου

Δ. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ύδρας, με θητεία από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31/12/2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Αναστάσιο μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κ.λ.π)

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

3. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

4. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες κ.λ.π.

5. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας

* Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

* Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζεται ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Mπελεγρής Ιωάννης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

* Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Ύδρας έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Ύδρας επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ