ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Υπηρεσία Καθαριότητας

Υπεύθυνος Υπηρεσίας Καθαριότητας: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπελεγρής

Κανονισμός Καθαριότητας


Η διαμόρφωση του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ύδρας στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 79 του Ν 3463/2006 ΦΕΚ 114/8-9-2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»)

Ο νέος κανονισμός σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νησιού, στις ιδιαιτερότητες της Ύδρας και να υπηρετεί αρχές και στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον εξωραϊσμό της εικόνας του νησιού.

Στοχεύει να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενημερώσει τους πολίτες τόσο για τις υποχρεώσεις του Δήμου όσο και για τις υποχρεώσεις των πολιτών στον τομέα της καθαριότητας.

Παράλληλα υιοθετεί ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο για τις διοικητικές πράξεις και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση παράβασης άρθρων του κανονισμού.

Η εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ύδρας σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων, που αφορούν παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τον κωδικό του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί δράσεις και έργα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.


ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή τα αντικείμενα στερεάς μορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και παράγονται σε χώρους διαβίωσης εργασίας ή ελλιμενισμού σκαφών.

Ταξινομούνται σε Αστικά, Ειδικά, και Τοξικά

Α) Τα Αστικά Απορρίμματα:

 • 1. Εσωτερικά απορρίμματα από οικίες, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία.
 • 2. Ογκώδη αντικείμενα.
 • 3. Εξωτερικά απορρίμματα που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους και ακάλυπτους χώρους του νησιού.
 • 4. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κα).
 • 5. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές).
 • 6. Λάδια από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  (εστιατόρια, καφέ, μπαρ κ.λ.π ).

Β) Τα Ειδικά Απορρίμματα είναι:

 • 1. Προϊόντα και υλικά από οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές, κατεδαφίσεις.
 • 2. Αδρανή υλικά και υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα συνεργειών και άλλων επαγγελματικών χώρων (μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, υφάσματα).
 • 3. Απόβλητα και υπόλοιπα νοσοκομείων, ιατρείων.
 • 4. Μηχανήματα, οχήματα, σκάφη, εγκαταλελειμμένα.
 • 5. Ακαθαρσίες από τα ζώα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές στο νησί και από κάθε είδους κατοικίδιο ζώο.

Γ) Τοξικά απόβλητα είναι:

 • 1. Απόβλητα και ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για τα δημόσια υγεία (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά).
 • 2. Απόβλητα που δημιουργούν κινδύνους για το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον (πετρελαιοειδή, λάδια από σκάφοι , βάρκες  κα).


ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α) Ο Δήμος με ίδια μέσα ή με την ανάθεση έργου σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οργανώνει την αποκομιδή και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων.

Β) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών απορριμμάτων, πραγματοποιείται μέσα σε 7 μέρες, και μετά από ειδοποίηση του πολίτη προς το Δήμο τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν, και αφού προηγουμένως καταβληθεί  το ανάλογο τέλος.

Γ) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων. Οι πολίτες οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν ενημερώσει τον Δήμο τουλάχιστον 3 εργάσιμες ήμερες πριν από την μεταφορά, και να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά δρομολόγιο  όπως αυτό έχει καθοριστεί από σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Δ) Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, των δημοτικών κτηρίων και των οδών του νησιού με ίδια μέσα ή με την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε ιδιώτη. Για να διατηρείται η καθαριότητα του νησιού σε υψηλό επίπεδο ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί δοχεία απορριμμάτων ή ειδικούς κάδους.

Ε) Ο Δήμος οφείλει να ενημερώνει τους δημότες για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και των κοινόχρηστων χώρων, όπως και τις  ώρες  εναπόθεσης τον απορριμμάτων  από τους πολίτες.

Οφείλει επίσης να αναπτύσσει προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες μεθόδους.


ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α) Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι ή τα συγκροτήματα κατοικιών όπου κατοικούν μόνιμα ή πρόσκαιρα πολίτες.

Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Β) Επιχειρήσεις, καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία θεωρούνται αυτοτελείς χώροι που ασκείται εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού είναι οι κατά περίπτωση:

 • 1. Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
 • 2. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, ο Δ/νων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής. Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ο διαχειριστής.
 • 3. Για Συνεταιρισμούς, Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού είναι ο κύριος νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου.
 • 5. Για οικοδομικές εργασίες κάθε είδους υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και ο υπεύθυνος εργολάβος οικοδομής.
 • 6. Για σκάφη  υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν.
 • 7. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων ή ζώων που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές στο νησί, υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Επίσης απαγορεύεται ο σταβλισμός ή η προσωρινή αναμονή,  η εκτροφή ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς σχετική άδεια. Με εξαίρεση τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία θα έχουν ειδική άδεια από τον δήμο, ο οποίος θα καθορίζει και την θέση του προσωρινού σταβλισμού των ζώων τους.
 • 8. Οι ιδιοκτήτες υποζυγίων, που συναναστρέφονται με τον τουρισμό υποχρεούνται  με δική τους ευθύνη και μέσα, να διατηρούν τον  χώρο καθαρό, και τα  υποζύγια να είναι εντός των ορίων που τους έχει καθορίσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος.
 • 9. Οι ιδιοκτήτες  χειραμαξών, υποχρεούνται  να  φυλάσσουν τις  χειράμαξές τους σε ιδιόκτητο χώρο  και όχι στο λιμάνι ή σε δημοτικό χώρο, οδούς, πάρκα, πλατείες κ.λ.π


ΑΡΘΡΟ 4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α) Οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου και κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απορρίμματα και να τα τοποθετούν τις προγραμματισμένες ώρες αποκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζει ο Δήμος.

Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση απορριμμάτων τις βραδινές ώρες, για όλες τις περιπτώσεις.

Β) Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυλικείων και όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό), οφείλουν να τοποθετούν επαρκή ιδιόκτητα δοχεία απορριμμάτων, να τα αδειάζουν και να τα πλένουν τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρά. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκμισθωτές που εκμεταλλεύονται τις παραλίες, οι οποίοι υποχρεούνται να μεταφέρουν και να τοποθετούν τα απορρίμματά τους στους χώρους συγκέντρωσης τις προβλεπόμενες ώρες. Τα καμένα λάδια θα τοποθετούνται σε ειδικά ανθεκτικά δοχεία τα οποία θα σφραγίζονται, θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους  συγκεκριμένες ήμερες και ώρες,  μετά από ενημέρωση και συνεννόηση που θα υπάρχει με  τον Δήμο.

Γ) Αυστηρά απαγορεύεται η εγκατάλειψη και η ρίψη σε οδούς, έμπροσθεν οικιών και καταστημάτων, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, απορριμμάτων και προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων, ξενοδοχείων ή άλλων ιδιωτικών χώρων.


ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν, κατόπιν σχετικής άδειας, κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Οφείλουν επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Β) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή το προσωπικό τους, που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, απαγορεύεται να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά, εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική άδεια από τη δημοτική αρχή.

Γ) Η εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή θα πρέπει να γίνεται τις προγραμματισμένες ώρες αποκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζει ο Δήμος.

Δ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους στους κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί, χωρίς σχετική άδεια της Δημοτικής Αρχής.

Ε) Απαγορεύεται η διοχέτευση στους υπονόμους, στα δίκτυα απορροής ή στη θάλασσα υγρών ή στερεών αποβλήτων κάθε είδους που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.

ΣΤ) Η απορροή υδάτων από πλύσιμο αυλών και κοινόχρηστων χώρων, επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατά τις προβλεπόμενες από το Δήμο ώρες.


ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α) Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του εργολάβου οικοδομής, πρέπει να υπάρχει αναρτημένη στο  χώρο του εργοταξίου η άδεια από το Δήμο για κατάληψη του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος, εφ΄όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών.

Η μη τήρηση του παραπάνω όρου επισύρει την επιβολή προστίμου και την διακοπή των εργασιών.

Β) Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης του οδοστρώματος, οι υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να μην διασκορπίζονται τα αδρανή υλικά.

Γ) Κατά τη διάρκεια  οικοδομικών εργασιών, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα προστατευτικά μέτρα. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους  χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή αδρανή υλικά,  αφού έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα πέραν του ενός μήνα,  ο εργολάβος του έργου η ο ιδιοκτήτης οφείλουν να τα απομακρύνουν άμεσα ,σε άλλη περίπτωση  ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των υπεύθυνων, τις σχετικές δαπάνες και πρόστιμα.

Δ) Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με οικοδομικά υλικά για την εκτέλεση εργασιών, χορηγείται από το Δήμο και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Μετά την παρέλευση της, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα υλικά εντός της οικοδομής για να αποδεσμευθεί ο κοινόχρηστος  χώρος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή αυτή η λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δήμου.


ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α) Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, κτήρια ή οικόπεδα, πρέπει να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη είτε του ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή. Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης και να προκαλέσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Δήμος ειδοποιεί με κάθε δυνατό μέσο τους υπεύθυνους του ακίνητου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας 15 ημερών στον καθορισμό του ακινήτου με δικά τους έξοδα και μέσα.

Β) Μετά την παρέλευση του 15νθημέρου ο Δήμος προχωρεί σε αυτοψία με την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και μετά την παροχή σχετικής άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στη συνέχεια προβαίνει, με δικά του μέσα στον καθαρισμό του ακινήτου και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπεύθυνων του ακινήτου.

Γ) Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, νομείς ή κάτοχοι, οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα ακίνητά τους, να προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε καθαρισμό και αποψίλωση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Δ)  Οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οικοπέδων,  οφείλουν να διατηρούν καθαρά και προσβάσιμα τα φρεάτια  τον υδρομετρητών έτσι ώστε να διευκολύνετε η μέτρηση του νερού.


ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφόσον ο Δήμος Ύδρας δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία, είναι το Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας, το Λιμεναρχείο Ύδρας, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία του Δήμου, η οποία καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, σχετικά καθήκοντα μπορούν να ανατίθενται σε Υπάλληλο του Δήμου η στους Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας είτε είναι μόνιμοι, είτε είναι συμβασιούχοι.

Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων ή των προστίμων οφείλουν να επιδεικνύουν την απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους στον παραβάτη εφόσον τους ζητηθεί

Για την Επιβολή των προβλεπόμενων νομίμων προστίμων μετά την σχετική έκθεση βεβαίωσης των παραβάσεων από τα εξουσιοδοτημένα όργανα, είναι αρμόδιος σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 19 του Ν. 1080/80 καθώς και άλλων νόμων ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου. Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής τους.

Τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ένδικων μέσων και βοηθημάτων με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς για την επιβολή χρηματικών προστίμων και διοικητικών ποινών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Κατά της βεβαίωσης παράβασης του παρόντος κανονισμού και για ποσά που ξεπερνούν τα 100 € κάθε φορά, χωρεί ένσταση εντός πέντε εργάσιμων ημερών, για την οποία αποφασίζει τελεσίδικα τριμελής επιτροπή Επίλυσης Διαφορών την οποία αποτελούν:

 • 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Καθαριότητας με τον αναπληρωτή του,
 • 2. ένας Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του και
 • 3. ένας φορολογούμενος πολίτης με τον αναπληρωτή του,

κατά προτίμηση το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία βεβαίωσης της, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας.Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών συνεδριάζει (με απαρτία) όποτε κριθεί αναγκαίο, στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας. Στην εξέταση του αιτήματος καλείται ο ενδιαφερόμενος ο οποίος μπορεί να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του για να εκθέσει την υπόθεσή του, σε περίπτωση δε απουσίας του, η υπόθεση εξετάζεται ερήμην. Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην μείωση του επιβληθέντος προστίμου μέχρι και την ολοκληρωτική απαλοιφή του.

Σε καμία περίπτωση η επιβολή προστίμων δεν απαλλάσσει τον παραβάτη του κόστους απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργειά του.


ΑΡΘΡΟ 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 • 1. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία: 100 ευρώ (διπλασιάζεται σε υποτροπή).
 • 2. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή ανεξέλεγκτη ρίψη στο οδόστρωμα: 150 ευρώ (διπλασιασμός σε υποτροπή).
 • 3. Εναπόθεση απορριμμάτων σε οικόπεδα ή ακάλυπτους χώρους: 300 ευρώ (διπλασιάζεται σε υποτροπή).
 • 4. Εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης : 300 ευρώ.
 • 5. Εναπόθεση υγρών ή τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους, σε υπονόμους, στα δίκτυα απορροών ή στη θάλασσα: 500 – 3000 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 6. Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων ή των ζώων που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές στο νησί: 150 -  500 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 7. Οποιαδήποτε τοποθέτηση παντός είδους απορριμμάτων, εκτός των προβλεπόμενων ωρών : 150 -  500 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 8. Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 300 ευρώ.
 • 9. Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων  χώρων: 200 ευρώ.
 • 10. Εναπόθεση σε οδόστρωμα, πλατεία, έμπροσθεν κατοικιών, καταστημάτων, ή  κοινόχρηστο χώρο, αντικειμένων ή υλικών, χωρίς τη σχετική άδεια του   Δήμου:100 – 500 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 11. Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας σε κοινόχρηστους χώρους:  150 ευρώ.
 • 12. Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων ή μεγάλης ποσότητας προϊόντων κηπουρικών εργασιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους  χώρους χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου:100 – 500 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 13. Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων: 100 ευρώ.
 • 14. Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων και κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί: 100 – 300 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 15. Ρύπανση από  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης παραλιών μετά από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών: 300 ευρώ.
 • 16. Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημιστικές κατασκευές σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους: 200 – 400 ευρώ.
 • 17. Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών ,έξω από τους κάδους: 300 ευρώ.
 • 18. Απόρριψη χαρτιών και μικροαντικειμένων σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους: 100 ευρώ.
 • 19. Επικόλληση αυτοκόλλητων ή αναγραφή συνθημάτων σε κάδους  ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων: 100 ευρώ.
 • 20. Ρύπανση ή καταστροφή δημοτικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κα.): 100 – 500 ευρώ. Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής δημοτικού εξοπλισμού, επιβάλλεται ως πρόστιμο το κόστος αντικατάστασης του αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται κατά περίπτωση αστικές και ποινικές κυρώσεις.
 • 21. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, και λοιπών δημόσιων κτηρίων: 500 – 3000 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 22. Εναπόθεση (προσωρινή ή μη) χειραμαξών σε χώρους που δεν έχουν προβλεφθεί από το Δήμο: 50 έως 150 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 23. Ανεξέλεγκτη τοποθέτηση δοχείων με  λάδια από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:   300 -  έως 1.500 ευρώ κατά περίπτωση.
 • 24. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται  σε οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη