ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Επιτροπή Ύδρευσης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Με την υπ.αρ.110/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας εγκρίθηκε ο κάτωθι  Κανονισμός Ύδρευσης - Αποχέτευσης  :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο κανονισμός Ύδρευσης- Αποχέτευσης ρυθμίζει γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων Ύδρευσης- Αποχέτευσης καθώς και τις σχέσεις Δήμου- Καταναλωτή. Ο παρών κανονισμός ισχύει και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του Δήμου Ύδρας.

Η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών ύδρευσης- αποχέτευσης, των εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Υδραίων υδροληπτών θα γίνεται ανά τρίμηνο δηλ. Τέσσερις (4) φορές το χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 1

Για την υδροδότηση των εντός των ορίων του Δήμου Υδραίων υδροληπτών, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιεί:

Α) Το αντλούμενο νερό από τα δημοτικά αντλιοστάσια.
Β) Το αντλούμενο νερό από τα μισθωμένα από το Δήμο ιδιωτικά αντλιοστάσια.
Γ) Το νερό των μισθωμένων μονάδων αφαλάτωσης. Το νερό που παραχωρείται από το Δήμο στους υδρολήπτες χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση ή βιομηχανική χρήση. Η επέκταση του δικτύου ύδρευσης στους εντός ορίων οικισμού υδρολήπτες είναι για το
Δήμο υποχρεωτική, προαιρετική δε για τους εκτός ορίων και εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Υδραίων υδρολήπτες.

ΑΡΘΡΟ 2

Η παροχή ύδατος χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, προς το Δήμο του ενδιαφερόμενου υδρολήπτη, δηλούντος δι’ αυτής αυτής:

α) Την διεύθυνση του προς υδροδότηση ακινήτου,
β) το σκοπό χρήσης της αιτούμενης παροχής,
γ) τα στοιχεία ταυτότητα του αιτούμενουυδρολήπτη,
δ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) αυτού και
ε) την αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος ανεπιφύλακτα πάντων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στην αίτηση σύνδεσης είναι τα παρακάτω:

  • 1. Οικοδομική άδεια κτίσματος ή Νομιμοποίηση αυθαιρέτου.
  • 2. Τίτλος ιδιοκτησίας οικοπέδου ή κτίσματος.
  • 3. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου ή κτίσματος.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή απαιτείται παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Η έγκριση των αιτήσεων παροχής ύδατος και η χορήγηση των σχετικών αδειών σύνδεσης γίνεται από τον κ. Δήμαρχο ύστερα από γνωμάτευση του υπευθύνου της υπηρεσίας ύδρευσης- αποχέτευσης.

Η χορήγηση αδείας υδροπαροχής ουδέποτε είναι υποχρεωτική για το Δήμο. Ο κ. Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση αδείας υδροπαροχής εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους:
α) Μη επάρκεια ύδατος,
β) τεχνικές δυσκολίες στο στη σύνδεση,
γ) μεγάλη απόσταση από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έγκριση της αιτήσεως υδροπαροχής, ο υδρολήπτης προσκομίζει γραμμάτιο εισπράξεως του ταμείου του Δήμου καταβολής του δικαιώματος υδροπαροχής όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο Δήμος προμηθεύει και εγκαθιστά υπό ιδία αυτού ευθύνη τους συνδετικούς σωλήνες και άπαντα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης (φρεάτια, υδρομετρητής, σωληνώσεις σύνδεσμοι κ.λπ.) από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το φρεάτιο σύνδεσης. Μετά τα όρια όλη η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Ο υδρολήπτης με μέριμνα και δαπάνη του προβαίνει στην εγκατάσταση σωληνώσεων από το φρεάτιο σύνδεσης και πέρα μέχρι του εσωτερικού του ακινήτου. Οι μετά τον υδρομετρητή σωληνώσεις και τα λοιπά εξαρτήματα τούτων πρέπει να αντέχουν σε πίεση δώδεκα (12) ατμοσφαιρών άνευ ουδεμιάς διαρροής, του υπευθύνου της υπηρεσίας ύδρευσης δυναμένου να αρνηθεί την σύνδεση εάν διαπιστωθεί ατέλεια στις σωληνώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις του υδροδοτούμενου χώρου.

Ο Δήμος και μετά την καταβολή των δικαιωμάτων σύνδεσης από τον υδρολήπτη, μπορεί να αρνηθεί την σύνδεση αν κρίνει ότι τούτο είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση αυτή τα καταβληθέντα χρήματα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ο δε καταβάλλων ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως ή πρόσθετο δικαίωμα αποκτά. Σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης από τον καταναλωτή ή τον υπάλληλο τοποθετείται παράλληλος μετρητής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Αν η βλάβη όντως ισχύει ο υδρομετρητής αντικαθίσταται και τα έξοδα αντικατάστασης βαρύνουν τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο Δήμος ασκεί τον έλεγχο για την καλή λειτουργία και συντήρηση του υδρομετρητή και του αγωγού παροχετεύσεως, του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κ.λπ. βαρυνομένου με μηνιαίο πάγιο τέλος για κάθε υδροπαροχή το τρίμηνο όταν εκδίδεται ο λογαριασμός κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Το φρεάτιο σύνδεσης μετά του υδρομετρητή τοποθετείται στην υποδεικνυόμενη από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας θέση, η σύνδεση δε θα γίνεται μετά την περάτωση της εγκατάστασης παροχέτευσης, για δε την ασφάλεια του υδρομετρητή την ευθύνη έχει ακέραια ο υδρολήπτης.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διατηρεί τον υδρομετρητή του σε καλή κατάσταση και να τον διατηρεί καθαρό και προσβάσιμο για μέτρηση. Προς τούτο αν ο υδρομετρητή καταστραφεί για την αντικατάστασή του, υποχρεούται ο υδρολήπτης να προκαταβάλει, στο ταμείο του Δήμου, το κόστος του υδρομετρητή όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία προμήθεια υδρομετρητών από το Δήμο.

Απαγορεύεται απολύτως κάθε ενέργεια στο μηχανισμό του υδρομετρητή ή παραβίαση τούτου από οποιονδήποτε πλην των εντεταλμένων οργάνων του Δήμου. Κάθε βλάβη από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια, στον υδρομετρητή συνεπάγεται τη διακοπή παροχής νερού καθώς και την ποινική δίωξη του υπαιτίου. Η βλάβη σε κάθε περίπτωση αποκαθίσταται από ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία από το Δήμο και η όλη δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει τον υδρολήπτη, το δε ύψος αυτής καθορίζεται με έκθεση του υπεύθυνου υπηρεσίας ύδρευσης.

Τέλος ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε προσκαλούμενης ζημιάς επί του πεζοδρομίου ή κρασπέδου κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων από το φρεάτιο σύνδεσης έως το υδροδοτούμενο ακίνητο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου εντός δέκα (10) από την ειδοποίηση του Δήμου η ζημιά αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Δήμου και το κόστος της αποκατάστασης βαρύνει τον υδρολήπτη, το δε ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση καθορίζεται με έκθεση του υπεύθυνου της υπηρεσίας ύδρευσης.