ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τμήμα Εξόδων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΕΤΗ: Τηλ. 22983 - 20290
 • Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
 • Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.).
 • Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση / διάθεση πιστώσεων.
 • Μεριμνά για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
 • Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 • Καταχωρεί όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα.
 • Απεικονίζει λογιστικά στο διπλογραφικό σύστημα τα πάγια στοιχεία του Δήμου και τις μεταβολές τους.
 • Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του γραφείου.