ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

2. Tην παρ.3 του άρ.44 του Ν.3979/2011.

3. Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένων συμβούλων για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ορίζει εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο κα Σταματίνα Τσιτσινάκη για τα παρακάτω θέματα:

- Δημοσίων Σχέσεων

- Εξυπηρέτησης Υδραίων του Πειραιά

- Ανάπτυξης Σχέσεων με Συλλόγους Φορείς και Σωματεία

2. Ορίζει εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μαρκαντώνη για τα παρακάτω θέματα:

- Εντεταλμένος Καθημερινότητας με αρμοδιότητα την καθαριότητα και τους χώρους πρασίνου:

- Υπεύθυνος για την επισκευή και διαχείριση των αυτοκινήτων

- Υπεύθυνος για την περισυλλογή των απορριμμάτων (δεν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων)

- Υπεύθυνος για την λειτουργία της ανακύκλωσης

3. Ορίζει εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Παιδείας, την Δημοτική Σύμβουλο κα Παύλου Ειρήνη.

4. Ορίζει εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τζάκα για τα παρακάτω θέματα:

- Προώθηση της απασχόλησης

- Αθλητικές Εγκατάσεις

- Εξοπλισμό Υπηρεσιών του Δήμου

- Υπεύθυνος για την περιοχή του ΒλυχούΟ Δήμαρχος Ύδρας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ